Praca w Sekcji Epidemiologii w PSSE Sanok

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sanoku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

 

1. Miejsce pracy:

Sekcja Epidemiologii PSSE w Sanoku

wymiar etatu – 1, umowa o pracę, miejsce wykonywania pracy – powiat sanocki

 

2.Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie wyższe II stopnia (wykształcenie medyczne, pielęgniarskie, higiena
i epidemiologia, zdrowie publiczne lub pokrewnemające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

 1. posiadanie wiedzy w zakresie przepisów prawnych mających zastosowanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

- ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

- przepisów ustawy o działalności leczniczej;

- przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

- przepisów regulujących szczepienia ochronne;

- przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;

- bieżącego reżimu sanitarno- przeciwepidemicznego w obiektach podmiotów leczniczych;

- znajomość przepisów bhp.

 

3.Wymagania dodatkowe:

 1. studia podyplomowe lub specjalizacja;

b) umiejętność pracy z komputerem ;

 1. umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, zaangażowanie, dyspozycyjność;
 2. prawo jazdy kat. B

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór nad realizacją pracy w Sekcji Epidemiologii;
 1. nadzór nad szczepieniami ochronnymi, zamawianie, magazynowanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych;

 1. gromadzenie i analiza materiałów dotyczących sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych, przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych w związku z podejrzeniem chorób zakaźnych lub zatruć;
 2. przeprowadzanie kontroli/wizytacji nadzorowanych obiektów;
 3. prowadzenie rzetelnych, czytelnych zapisów i rejestrów dokumentacji wewnętrznej sekcji (w tym w oparciu o systemy informatyczne w zakresie chorób zakaźnych i szczepień).

 

5.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV, podanie o pracę, list motywacyjny;
 2. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 3. klauzula informacyjna w procesie rekrutacji i oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać: osobiście, drogą elektroniczną lub listownie z dopiskiem „Nabór na stanowisko w Sekcji Epidemiologii” na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

ul. Jezierskiego 39, 38-500 Sanok

e-mail:[email protected]

Termin składania dokumentów: 12.08.2020 r.

 

7. Dodatkowe informacje:

Dokumenty, które zostaną złożone do PSSE w Sanoku po terminie, nie będą rozpatrywane. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.